لیست قیمت گاوصندوق نسوز آرکا

 

قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) قيـــمت (ريـــال) ابــعاد خارجی (سانتيمتر) ابــعاد داخلی (سانتيمتر) مــدل كالا رديف
 رمز دار (Digital)
 رمز دار (Variable) بدون رمز عمق  ×  عرض  ×  ارتفاع عمق  ×  عرض  ×  ارتفاع
                       –             3,940,000 40 × 33 × 30 28 × 26/5 × 18 100 MS 1
           10,330,000            7,330,000           5,780,000 50 × 38 × 35 38× 31 × 19  150/1 MS 2
            11,540,000             8,540,000             6,990,000 50 × 40 × 35 39 × 30 × 21  150/1 MZ 3
         13,580,000            10,580,000              9,030,000 83 ×38 × 35 38 × 31 × 19  150/2 MS 4
26 × 31 × 19
           14,840,000            11,840,000            10,290,000 85 × 40 × 35 39 × 31 × 21  150/2 MZ 5
29 × 31 × 21
           11,620,000            8,620,000             7,070,000 60 × 45 × 40 48 × 38 × 24 250 MS 6
 12,790,000  9,790,000  8,240,000 49× 36 × 26 250 MZ 7
          15,320,000           12,320,000           10,770,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24 300 MS 8
          18,540,000           15,540,000           13,990,000 89 × 36 × 24 300 MZ 9
         13,370,000            10,370,000            8,820,000 70 × 53 × 50 58 × 46 × 34  350/1 MS 10
           15,160,000            12,160,000             10,610,000 59 × 42 × 36  350/1 MZ 11
           15,300,000            12,300,000           10,750,000 100 × 45 × 40 48 × 38 × 24  350/2 MS 12
33 × 38 × 24
          18,790,000           15,790,000            14,240,000 49 × 36 × 26  350/2 MZ 13
34 × 36 × 26
          18,470,000           15,470,000           13,920,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34 500 MS 14
          21,470,000           18,470,000           16,920,000 107 × 42 × 34 500 MZ 15
         22,380,000           19,380,000          17,830,000 80 × 60 × 60 70 × 50 × 45 530 MZ 16
         36,470,000          33,470,000           31,920,000 80 × 60 × 60 59 × 49 × 38 530 HMZ 17
           19,710,000           16,710,000           15,160,000 118 × 53 × 51 58 × 46 × 34 550 MS 18
41 × 46 × 34
          22,700,000            19,700,000           18,150,000 59 × 42 × 36 550 MZ 19
42 × 42 × 36
         23,920,000            20,920,000          19,370,000 100 × 60 × 60 90 × 50 × 45 630 MZ 20
          39,420,000          36,420,000         34,870,000 100 × 60 × 60 79 × 49 × 38 630 HMZ 21
         25,390,000          22,390,000           20,840,000 120 × 60 × 60 110 × 50 × 45 730 MZ 22
         42,570,000         39,570,000          38,020,000 120 × 60 × 60 99 × 49 × 38 730 HMZ 23
          15,460,000           12,460,000             10,910,000 100 × 45 × 41 88 × 38 × 24  اسلحه   300MS 24
         18,780,000          15,780,000           14,230,000 89 × 36 × 24  اسلحه   300MZ 25
            19,410,000            16,410,000           14,860,000 118 × 53 × 51 106 × 46 × 34  اسلحه   500MS 26
          23,080,000            20,080,000          18,530,000 107 × 42 × 34  اسلحه   500MZ 27
           25,140,000            22,140,000           20,590,000 128 × 60 × 51 117 × 49 × 34  اسلحه   600MZ 28
         26,660,000         23,660,000            22,110,000 138 × 60 × 51 127 × 49 × 34  اسلحه   700MZ 29
            6,540,000             3,540,000              1,990,000 25 × 35 × 25 25 × 35 × 25   هتلی 25MS 30
             6,800,000             3,800,000            2,250,000 30 × 35 × 30 30 × 35 × 30   هتلی 35MS 31
             7,210,000              4,210,000            2,660,000 35 × 45 × 40 35 × 45 × 40   هتلی 45MS 32
         37,430,000           34,430,000 185 × 120 × 52 183 × 118 × 41  بایگانی MS 33
         43,530,000           40,530,000  بایگانی MZ 34
          61,960,000         58,960,000 185 × 120 × 52 179 × 114 × 37  بایگانی نسوز MZ 35
         62,420,000  امانات 16 خانه MA 36
         39,960,000          36,960,000 80 × 150 × 65 69 ×140 × 43  ويترينی 1/5  MS 37
          50,930,000          47,930,000  ويترينی 1/5  MZ 38
          45,430,000           42,430,000 130 × 65 × 60 119 × 54 × 38 750MZ 39
         52,280,000          49,280,000 140 × 70 × 65 129 × 59 × 43 1000MZ 40
           60,490,000          57,490,000 150 × 80 × 75 139 × 69 × 53 1500MZ 41
        67,550,000          64,550,000 180 × 85 × 80 169 × 74 × 58 2000يكدرب MZ 42
          96,210,000           93,210,000 205 × 140 × 80 194 × 129 × 58 2000دودرب MZ 43
           81,410,000           78,410,000 200 × 100 × 40  75 × 175 درب ایمنی خزانه 2000MZ 44
        103,780,000          100,780,000 235 × 135 × 60 100 × 200 درب ایمنی خزانه 2500MZ 45
           45,190,000            42,190,000 30 ×80 × 80 60 × 60 درب فرار (خزانه) MZ 46
     282,680,000      279,680,000 100×200×100  (مخزن) آسانسوري MA 47
         199,510,000         196,510,000 آسانسوري MZ 48
            11,210,000  75 × 175 درب محافظ (خزانه)2000 49
          13,240,000  95 × 195 درب محافظ (خزانه)2500 50